Alt Text!
Živohošť - Slapy - Ubytování, chatičky, apartmány v Zátoka
Zátoka - Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1. 5. 2023

Všeobecné obchodní podmínky společnosti WEBANET s.r.o. pro ubytování v Rekreačním Středisku ZÁTOKA (dále pouze „ZÁTOKA“) v místě Živohošť 67, 262 03 Chotilsko (dále jen „Všeobecné podmínky“).

1. Rozsah, účel a platnost všeobecných podmínek

1.1. Veškerá ustanovení těchto Všeobecných podmínek se stávají nedílnou součástí každého závazkového vztahu mezi společností WEBANET s.r.o. (dále pouze „Ubytovatel“), IČ61460664, se sídlem Ke Koupališti 118/10, Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku C 28312 vedená u Městského soudu v Praze, provozovatele ZÁTOKA na straně jedné a fyzickou osobou nebo právnickou osobou, která uzavírá s Ubytovatelem smlouvu o ubytování jako host nebo za hosta (v případě právnické osoby) (dále pouze „Host“) na straně druhé. Za Hosta se považují všechny osoby, které jsou ubytovány společně s Hostem nebo za které Host uzavírá smlouvu o ubytování s Ubytovatelem.

1.2. Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky ubytování Hostů u Ubytovatele, a to na základě smlouvy o ubytování uzavřené mezi Ubytovatelem a Hostem. Za smlouvu o ubytování se ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí písemně uzavřená smlouva o ubytování, Ubytovatelem písemně akceptovaná objednávka ubytování Hosta nebo Hostem písemně odsouhlasená nabídka ubytování Ubytovatele. Za smlouvu o ubytování se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek považuje i přímé ubytování Hosta Ubytovatelem, na základě Ubytovatelem akceptované ústní žádosti Hosta. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se za písemný úkon považuje i úkon učiněný emailem, pokud z něj bude patrné, kdo takový úkon činí.

1.3. Uzavřením smlouvy o ubytování dle bodu 1. 2. Host vyjadřuje plný souhlas se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto Všeobecných podmínkách a z těchto Všeobecných podmínek vyplývajících.

1.4. V případě, že se písemná smlouva o ubytování svým obsahem odchyluje od obsahu těchto Všeobecných podmínek, mají ujednání smlouvy o ubytování přednost před ujednáními těchto Všeobecných podmínek.

2. Záloha

2.1. Není-li v jednotlivém případě stanoveno Ubytovatelem jinak, je povinen Host uhradit Ubytovateli zálohu za objednané ubytování.

2.2. Host je povinen zálohu uhradit v termínu určeném Ubytovatelem. V případě, že záloha nebude Hostem uhrazena v termínu určeném Ubytovatelem, je Ubytovatel oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy o ubytování. Odstoupením nezaniká právo Ubytovatele na úhradu škody a dalších plnění dle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2.3. Záloha je dílčí platbou sjednané ceny ubytování.

3. Začátek a konec ubytování

3.1. Host má právo, pokud mu Ubytovatel nenabídne jiný čas pro ubytování, se nastěhovat do pronajatých prostor od 15.00 hod. dohodnutého dne („den příjezdu“).

3.2. V den odjezdu musí Host uvolnit pronajaté prostory nejpozději do 10.00 hod. (dále jen „den odjezdu“). Ubytovatel je oprávněn vyúčtovat další den, nebudou-li pronajaté prostory Hostem včas uvolněny.

4. Cena ubytování, služeb a energií, rekreační poplatek

4.1. Cena ubytování je smluvní. Host je povinen za ubytování zaplatit cenu dohodnutou dle smlouvy o ubytování (viz. článek 1). Pokud dopředu není stanovena cena smlouvou je cena za ubytování účtována dle aktuálního ceníku Ubytovatele ke dni příjezdu. Ceník je k dispozici u Ubytovatele a rovněž na internetových stránkách Ubytovatele (www.zivohost.eu). Ostatní poplatky (např. rekreační poplatek hrazený obci) a ceny za další služby se řídí vždy aktuálním ceníkem Ubytovatele (viz. výše).

4.2. Ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH ve výši stanovené právními předpisy.

4.3. Platby v jiné měně než Kč jsou možné pouze se souhlasem Ubytovatele.

4.4. Platby platebními kartami – o aktuálních možnostech se informujte na webu Ubytovatele (www.zivohost.eu).

4.5. Cena za spotřebovanou energii po dobu ubytování Hosta v objektu Ubytovaní (chatička / apartmán) je hrazena samostatně mimo cenu ubytování dle aktuálního ceníku ČEZ. Každý objekt bydlení má vlastní odpočtové hodiny. V den nástupu a ukončení je proveden odpočet měřidel.

4.6. Rekreační poplatek stanovený vyhláškou příslušné obce Chotilsko činí 21,- Kč za 1 den zahájeného pobytu vyjma dne příjezdu. Tento poplatek vybírá Ubytovatel a odvádí jej v plné výši obci Chotilsko. Poplatek není předmětem DPH. Podrobnosti a vyhláška na webu Obce Chotilsko (www.chotilsko.cz).

5. Poplatky v případě neuskutečnění ubytování / Zrušení smlouvy

5.1. Host bere na vědomí, že uzavřením smlouvy (viz. článek 1) o ubytování rezervuje Ubytovatel pro Hosta jím požadovanou ubytovací kapacitu.

5.2. Výše zálohy za ubytování činí 50% předpokládané ceny ubytování.

5.3. V případě objednání ubytování 7 a méně dnů před zahájením ubytování, činí výše zálohy 100% ceny ubytování.

5.4. Po rezervaci termínu uhradí Host zálohu za ubytování ve lhůtě a dle podmínek uvedených v podkladech pro platbu zálohy, a to buď převodem na bankovní účet Ubytovatele, nebo při online rezervaci pomocí platební brány.

5.5. Neuhradí-li Host zálohu za ubytování včas a v plné výši, rezervace ubytování se ruší.

5.6. Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše uhrazené zálohy, přičemž výše storno poplatku bude stanovena takto:

                5.6.1. 30.- 21. den Ubytovatel vrací Hostovi 2/3 částky uhrazené zálohy

5.6.2. 20.- 11. den Ubytovatel vrací Hostovi 1/3 částky uhrazené zálohy

5.6.3. 10 a méně dní před příjezdem je záloha nevratná

5.7. V případě, že Host nenastoupí k ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je Ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat Hostovi storno poplatek ve výši 100 % výše uhrazené zálohy. Toto neplatí v případě, že Host telefonicky nebo písemně upozorní o pozdějším nástupu na pobyt Ubytovatele, ne však později než v čase sjednaném k nástupu ubytování.

6. Práva a povinnosti hosta

6.1. Host je povinen řídit se po celou dobu pobytu u Ubytovatele Ubytovacím řádem Zátoka, který je k dispozici u Ubytovatele.

6.2. Host je oprávněn v době ubytování užívat obvyklým způsobem najaté prostory, zařízení ubytovacího podniku, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat, a má právo na obvyklou obsluhu. Ostatní práva se řídí Ubytovacím řádem Zátoka a právními předpisy.

6.3. Host je povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní ubytované hosty.

6.4. Host odpovídá Ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle Hosta využívají služeb Ubytovatele.

6.5.  Po příjezdu a před odjezdem je host povinen vyfotit stav elektroměru. Spotřebovaná energie se hradí ubytovateli zvlášť a není součástí ceny ubytování.

6.6. Host přebírá ubytování a jeho vybavení a příslušenství uklizené a čisté. Pokud by tomu tak nebylo, je host povinen o tomto ihned informovat ubytovatele.

6.7. Host je před odjezdem povinen prostor ubytování řádně uklidit, vynést odpadky, umýt nádobí, zamést a vytřít podlahu a stáhnout povlečení. Následně do dohodnuté doby odjezdu předat osobně prostor ubytování ubytovateli. Pokud host neprovede řádný úklid, je ubytovatel oprávněn požadovat po hostu úhradu za provedení úklidu ve výši 850,- Kč. 

7. Práva a povinnosti ubytovatele

7.1. Ubytovatel je povinen poskytnout Hostu dohodnuté služby ve sjednaném rozsahu, obvyklým způsobem.

8. Odpovědnost za škody na vnesených věcech

8.1. Ubytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu na klenotech, penězích a jiných cennostech vnesených do prostor Ubytovatele.

8.2. Ubytovatel odpovídá za škodu na ostatních vnesených věcech způsobem stanoveným Občanským zákoníkem v platném znění.

9. Pobyt zvířete

9.1. Zvířata smí pobývat v ubytovacím zařízení pouze po předchozím souhlasu Ubytovatele a v každém případě za zvláštní úplatu. Aktuální výše úplaty je uvedena v ceníku ubytování.

9.2. Host, který má s sebou zvíře, je povinen toto zvíře během svého pobytu řádně opatrovat, uklízet po něm a neomezovat pobytem svého zvířete ostatní ubytované.

9.3. Host odpovídá za veškeré škody způsobené přivezenými zvířaty.

9.4. Bližší vymezení pobytu zvířat a jejich pohybu v ubytovacím zařízení stanoví Ubytovací řád Zátoka.

9.5. Agresivní chování zvířete, nebo takové chování jež by způsobovalo znehodnocení pobytu ostatním Hostům, může být důvodem vypovězení zvířete Ubytovatelem, kdy je Host povinen neprodleně ukončit pobyt zvířete v prostoru Ubytování (areál Zátoka). Pokud tak host neučiní je Ubytovatel oprávněn k okamžitému ukončení pobytu Hosta, a to bez náhrady.

10. Ostatní ujednání

10.1. Místem plnění je místo ubytovacího zařízení Ubytovatele.

10.2. Práva a povinnosti smluvních stran včetně uzavření smlouvy o ubytování, její platnosti a účinnosti se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.3. Smluvní strany se zavazují jakékoli spory vzniklé ze smlouvy o ubytování nebo v souvislosti s ní vyřešit zásadně smírnou cestou. Smluvní strany dále sjednávají, že pokud nevyřeší jakýkoliv spor či nárok vzniklý ze smlouvy o ubytování smírnou cestou bude pro rozhodování sporů příslušný obecný soud Ubytovatele.


 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2022 a nahrazují veškerá předchozí vydání.         

Za spol. WEBANET s.r.o. zpracoval Vladimír Hosman

Kontakty:  www.zivohost.eu, hosman@zivohost.eu, +420 604 99 33 54

 

 

Facebook Zátoka Živohošť ubytování Slapy

Napiště nám

Zavřít vrstvu dotazu.